Search

Nuostatai

Lavoriškių vidurinės mokyklos nuostatai

LAVORIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lavoriškių vidurinės mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lavoriškių 
vidurinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir 
pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę 
paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, 
funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, 
veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo 
tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, 
reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką. 
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Lavoriškių vidurinė mokykla. Mokykla 
įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 195005347.
3. Mokyklos įsteigimo data: 1998 m. rugsėjo 1 d.
4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Mokyklos priklausomybė – valstybinė mokykla.
6. Mokyklos savininkas – valstybė.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ( toliau – Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 
institucija), adresas A. Volano g. 2/7, 01516 Vilnius, identifikavimo kodas 1886003091.
8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
8.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;
8.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos vadovą;
8.3. priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;
8.4. priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;
8.5. priima sprendimą dėl Mokyklos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;
8.6. sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
 8.7. atlieka kitas teisės aktų numatytas Mokyklos Savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančios institucijos funkcijas.
9. Mokyklos buveinės adresas – Miškų g. 8, Lavoriškių k., Lavoriškių sen., LT-15232 
Vilniaus rajonas. 
10. Lavoriškių pagrindinės mokyklos Medininkų pagrindinio ugdymo skyriaus 
buveinės adresas - Medininkų k., Medininkų sen., 13192 Vilniaus rajonas.
11. Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla, kodas 3120.2
12. Mokyklos tipas – vidurinė mokykla, kodas 3124.
13. Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla, kodas 10.
14. Mokymo kalba – lietuvių, kodas 47.
15. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
16. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, 
priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, 
vidurinio ugdymo programa.
 17. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: 
 17.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
 17.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
 17.3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; 
 17.4. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
17.5. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
17.6. brandos atestatas;
17.7. brandos atestato priedas.
 18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas 
sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos 
Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir 
šiais nuostatais.
II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 
MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
20. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
20.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
 20.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
20.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
20.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
20.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10
20.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
20.2.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
20.2.7. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
20.2.8. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
21.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
21.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
21.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir naudojimas, kodas 
68.20.
21.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
21.5. kitas, niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 21.6. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 21.7. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20.
22. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, 
ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir 
mokymuisi visą gyvenimą.
23. Mokyklos veiklos uždaviniai:3
23.1. teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, 
vidurinį išsilavinimą;
23.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
23.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
23.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.
 23.5. organizuoti mokinių maitinimą.
24. Vykdydama pavestus uždavinius Mokykla atlieka šias funkcijas:
24.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis 
programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių 
poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
24.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas 
papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų 
švietimo programas;
24.3. vykdo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio 
ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas; Medininkų 
skyriuje – pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas; mokymo sutartyse sutartus 
įsipareigojimus; užtikrina geros kokybės švietimą;
24.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo 
ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
24.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių 
dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, 
padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
24.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, 
specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, minimalios 
priežiūros priemones;
24.7. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą 
teisės aktų nustatyta tvarka;
 24.8. vykdo vaikų minimalios priežiūros priemones;
24.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas 
paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
24.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
24.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią 
mokymosi ir darbo aplinką;
24.12. kuria mokyklos materialinę aplinką vadovaudamasi švietimo ir mokslo 
ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
24.13. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;
24.14. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos;
 24.15. viešai skelbia informaciją apie Mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo 
švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, Mokyklos bendruomenės 
tradicijas ir pasiekimus;
24.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
25. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir 
mokslo ministro nustatyta tvarka.
III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS
26. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 
funkcijas, turi teisę:
26.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;4
26.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką 
išsilavinimą;
26.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
26.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
26.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, 
Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka; 
26.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
 27. Mokyklos pareigos:
27.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų vykdymą;
27.2. sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugaus darbo, priešgaisrinius ir 
visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančias sąlygas;
27.3. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir 
žalingiems įpročiams aplinką;
27.4. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;
27.5. viešai skelbti informaciją apie mokyklos veiklą;
27.6. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę 
informaciją Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir valstybės 
institucijoms, mokėti mokesčius teisės aktų nustatyta tvarka;
27.7. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) ir kituose teisės aktuose.
IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
28. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
28.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarę 
Mokyklos taryba ir Savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo;
28.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi 
Mokyklos taryba;
28.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kurį yra suderinusi Mokyklos 
taryba ir Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo.
29. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdų į pareigas skiria ir iš jų 
atleidžia Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo. Direktorius 
tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai arba jos 
įgaliotam asmeniui.
30. Direktorius:
30.1. suderinęs su Savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija tvirtina 
Mokyklos struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą;
30.2. nustato Mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, 
direktoriaus pavaduotojų, Mokyklos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;
30.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina 
juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
30.4. priima mokinius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta 
tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
30.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais nustato mokinių teises, pareigas 
ir atsakomybę;
30.6. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;5
30.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas 
mokymosi ir darbo sąlygas;
30.8. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų 
įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, 
uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius 
išteklius;
30.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
30.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas; darbo grupes, metodines grupes, 
metodinę tarybą;
30.11. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
30.12. atsako už Mokyklos dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų 
nustatyta tvarka;
30.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais 
disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų 
optimalų valdymą ir naudojimą;
30.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, 
sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams 
galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
30.15. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
 30.16. užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros 
priemonių vykdymą mokykloje;
 30.17. teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi dėl minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemonių vaikui skyrimo;
 30.18. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines 
auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (Žin., 1996, 
Nr. 33-807);
 30.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, 
mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, 
sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko 
teisių apsaugos srityje;
30.20. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
30.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus 
pavaduotojui ugdymui, kitiems direktoriaus pavaduotojams;
30.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
31. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, 
tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos 
rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
32. Mokykloje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės 
skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti 
ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones ir patirtį, kurią mokiniai 
sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę 
veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais 
tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės 
veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų 
diegimą Mokykloje, teikia Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo 
turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
33. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokamųjų dalykų mokytojai. 
Metodinei grupei vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinių grupių veiklą 6
organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinių grupių vadovai yra ir 
mokyklos metodinės tarybos nariai. Metodinei tarybai vadovauja metodinės tarybos pirmininkas ir 
jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais 
Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla 
susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
V. MOKYKLOS SAVIVALDA
35. Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Mokykloje vykdomomis 
švietimo programomis ir Mokyklos tradicijomis.
36. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Mokyklos veiklos ir 
finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Mokyklos nuostatuose, priima sprendimus, 
daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo 
priežiūrą. Mokyklos savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina 
Mokyklos nuostatai.
37. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos 
institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, 
vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius 
klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
 38. Taryba sudaroma iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), 
mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos 
trukmę nustato Mokyklos direktorius.
 39. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Mokyklos tėvų 
komitetas, mokytojus – Mokytojų taryba ir mokinius – Mokinių taryba, 1-3 bendruomenės atstovus 
– vietos bendruomenė.
40. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, 
jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių 
balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
41. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
42. Taryba:
42.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 
priemonių;
42.2. pritaria Mokyklos strateginiam veiklos planui, Mokyklos metiniam veiklos 
planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems 
dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriui;
42.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar 
papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
42.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
42.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos 
direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
42.6. teikia siūlymų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl 
Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
42.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 
savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos 
direktoriui;
42.8. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir 
darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius 
išteklius;7
42.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
43. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
44. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos 
bendruomenei.
45. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų 
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi Mokykloje 
dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, 
bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
46. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
47. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei 
jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių 
narių balsų dauguma.
48. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos 
direktoriaus teikiamais klausimais.
49. Mokykloje nuolat veikia Mokyklos mokinių taryba. Jos narių skaičių ir veiklos 
kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius. Mokinių tarybos nariai yra renkami visuotinio 
mokinių susirinkimo. Vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja 
ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia 
siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės 
veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius 
dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos 
organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą.
50. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą sudaro visų tos klasės mokinių 
tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetui vadovauja 
susirinkimo išrinktas pirmininkas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su 
klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, 
informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti 
edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymų Mokyklos tarybai ir direktoriui.
51. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir 
kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali 
organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų pasitarimus. 
VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR 
ATESTACIJA
52. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, 
mokytojai ir kiti Mokyklos darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina teisės aktų nustatyta 
tvarka.
VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS 
VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
55. Mokykla turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.8
 56. Mokyklos lėšų šaltiniai: 
 56.1. valstybės biudžeto asignavimai;
 56.2. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
 57. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 58. Mokykla buhalterinę apskaitą tvarko, finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitas 
sudaro teisės aktų nustatyta tvarka.
 59. Mokykla gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta 
tvarka.
 60. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 
institucija arba jos įgaliotas asmuo.
 61. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
62. Pranešimai, kuriuos vadovaujantis teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbiami 
Mokyklos interneto svetainėje.
 63. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Savininko teises ir 
pareigas įgyvendinanti institucija.
64. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančios institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.
65. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
66. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta 
tvarka.

TPL_JM-CITY-READER_ADDITIONAL_INFORMATION